Historie kina Svět sahá až do počátku 20. století. Budova se skládá z monolitní železobetonové kostry a kromě filmových představení, která se v sále promítají od roku 1929, slouží také jako prostor pro divadelní a taneční vystoupení, koncerty, besedy a schůze. Za historicky největší rozkvět kina lze považovat dobu 30. a 70. let, kdy se naplno připojilo také letní kino, a hlavní sál se začal rekonstruovat. V roce 1988 kino postihl rozsáhlý požár, který zničil veškeré vybavení. Od znovuotevření v roce 1990 budova krom pár menších investicí zůstala nedotčena. Velké plány na kompletní rekonstrukci měla firma Parita Plus Otrokovice, ale projektová dokumentace zůstala nezrealizována. Město v roce 2005 odkoupilo holešovský zámek, který se stal prioritou Městského kulturního střediska. O budovu kina se navíc přihlásil Katolický spolek Sušil, který žádá navrácení vlastnictví a podal na město žalobu. Budoucnost kina je tedy momentálně nejistá.

 

Počátky

Od konce 19. století organizovaly a spravovaly kulturní život města spolková sdružení – tzv. jednoty. S provozováním divadelních her v současné budově kina Svět začal Katolický spolek Sušil v roce 1912 zakoupením „Hotelu Pokorný“, na jehož místě zbudoval hotel Centrál. Mimo divadla sloužil později také potřebám kina. K významným datům v historii Centrálu patří první filmové představení, a to 28. září 1929 americkým velkofilmem Král králů. (HOLEŠOV INFORMAČNÍ PORTÁL. Historie kina Svět. Holešov informační portál [online]. MKS Holešov ©2013 [vid. 2016-07-20]. Dostupný z: http://www.holesov.info/kino-svet).

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1912.

Vedle kina Centrál fungovalo v Holešově ještě kino Sokol, které sídlilo v místní sokolovně. V Holešovské kronice pak dlouho o kině a filmových představeních není ani čárka. Výjimkou mohou být zmínky o kině v různých jiných souvislostech jako např. v roce 1935, kdy byla okradena vdova, která byla zrovna v kině. (Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1935). Pamětník a dlouholetý pracovník v kině Svět, Karel Rafaja, vzpomíná, že kino bylo ve 30. letech v rozvoji a promítalo celozvukové a barevné snímky jako Wings, Sněhurka a sedm trpaslíků nebo Tarzan. (RAFAJA, Karel. Svědek sedmi desítek let kulturního dění. Holešovsko. 2000, roč. 6, č. 18).

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1935.

 

Zestátnění

V květnu roku 1948 byla obě kina zestátněna a přejmenována. Z kina Sokol se stalo kino Oko a z kina Centrál kino Svět. (Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1948). V roce 1954 byla obě kina administrativně sloučena v jedno kino Svět.

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1948.

Od zestátnění kina Svět se v kronikách a periodikách objevují často propagandisticky zabarvená prohlášení o výchově filmem, spojení se sovětskými snímky a plnění plánu na více než 100 %. Tomu také odpovídala programová nabídka filmů včetně povinných a často tvrdě kontrolovaných budovatelských týdeníků. (RAFAJA, Karel. Svědek sedmi desítek let kulturního dění. Holešovsko. 2000, roč. 6, č. 18).

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1953.

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1953.

 

Letní kino a rekonstrukce

60. a 70. léta byla ve znamení nástupu televizoru, který měl vliv na návštěvnost kina a také na možnost rozšíření kinozážitku i mimo stálou budovu kina Svět. V roce 1966 bylo kompletně dokončeno letní kino, jež se za dobrého počasí ukázalo jako efektivní a soupeřilo o diváky s kinem Svět, které postupně chátralo a muselo být rekonstruováno a modernizováno. (Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1976). Práce na větším komfortu budovy kina začaly již v polovině 70. let (plynové topení, nové sedačky) a pokračovaly až do roku 1984, kdy se kino zavřelo. František Nevřala, který se zasloužil o modernizaci sálu a zbudování letního kina, také usiloval i o přestavbu na 70mm film. Z důvodu potřeby vybudování nové elektrické přípojky k tomu nakonec nedošlo. (RAFAJA, Karel. Svědek sedmi desítek let kulturního dění. Holešovsko. 2000, roč. 6, č. 18)

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1976

Náhradní promítání bylo zřízeno v Domě pionýrů a mládeže, ale promítalo se pouze tři dny v týdnu. Promítací sezóna se v letním kině prodloužila a v zámku byla zřízena kinokavárna s promítáním filmů dvakrát týdně. S rekonstrukcí kina Svět se začalo 19. 3. 1984 a trvala až do slavnostního otevření 21. 11. 1986. V moderně upraveném a vyspádovaném hledišti byla nainstalována pohodlná křesla, která dodal holešovský závod TON. Zároveň byla také nakoupena nejmodernější promítací technika. Rekonstrukce kina vyšla na 8 milionů Kčs. (Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1986).

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1986.

 

Požár a druhá rekonstrukce

Moderní kino Svět však 3. 12. 1988 zachvátil vinou technické závady požár a zničil vše od promítací techniky až po strop budovy. Škody se vyšplhaly na 2 300 000 Kčs. Jako alternativní promítací místo byl opět zvolen Dům pionýrů a mládeže. Opravu financoval z velké části Městský národní výbor, který tuto budovu převzal do správy od Okresního národního výboru v Kroměříži. Rekonstrukce probíhala za vydatné pomoci holešovských brigádníků a především Okresního stavebního podniku. Celkové náklady na opravu činily přibližně 6 milionů Kčs. Slavnostní zahájení provozu rekonstruovaného kina se uskutečnilo dne 12. 5. 1990 filmem Indiana Jones a Chrám zkázy. Kuriózní je, že v den požáru před dvěma lety měl být promítán první díl této série – Dobyvatelé ztracené archy. (Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1988, 1990).

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1990.

 

Trpká devadesátá

Od druhé poloviny 90. let se začalo opět jednat o modernizaci a rekonstrukci kina. K žádným konkrétním krokům ovšem žádný z investorů nepřistoupil, a tak s postupně se snižujícím se počtem představení a návštěvníků kino Svět vyklízelo svou pozici. Jelikož již v roce 1995 nebyl zámecký sál vytápěn, veškeré akce s ním spojené bylo nutno přenést do vhodnějšího sálu kina Svět, které se dočkalo architektonického řešení, aby mohlo prostor rozšířit pro schůze, koncerty, sólová a divadelní vystoupení. (Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1995).

Zmar a vzrůstající nezájem o promítání v kinech demonstruje zápis z roku 1996, jenž akcentuje tehdejší vysokou cenu vstupného a nástup modernějších a uživatelsky přívětivějších technologií. (Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1996). V roce 1998 se vyčlenila potřebná částka z rozpočtu a za 200 000 Kč se nakoupila nová vzduchotechnika, jež nebyla od požáru před deseti lety opravena. (SEIFERT, Rudolf. Holešovské kino Svět má po deseti letech opět funkční vzduchotechniku. Holešovsko. 2000, roč. 6, č. 12).

Zdroj: Státní okresní archiv Kroměříž (SOkA), fond B-O 2 Městský úřad Holešov, Holešovská kronika 1996.

 

Nové tisíciletí

Situace vypadala nadějně na začátku nového tisíciletí, kdy firma Parita Plus Otrokovice zpracovala projektovou dokumentaci, která řešila kompletní rekonstrukci budovy a rozdělení na několik sálů. Z budovy kina Svět by tak vyrostl moderní multifunkční kulturní dům s vlastním kinosálem. Tehdejší studie počítala s 18 milionovými náklady, střízlivější odhady dokonce překračovaly dvacetimilionovou hranici. (Na přestavbu kina je v rozpočtu šest milionů. Holešovsko. 2002, roč. 8, č. 3). Od roku 2005 navíc město začalo intenzivně podporovat zámek, do kterého se do dnešních dnů investovalo přes 350 milionů Kč a veřejnosti je plně k dispozici od roku 2009. Centrum veškerého veřejného kulturního dění se přesunulo do zámku, jehož program každoročně posiluje stejně jako opravy na jeho neustálé rekonstrukce. (MAŠLAŇ, Pavel. Holešovský zámek už spolkl přes 350 milionů, třetina šla z dotací. Týdeník Kroměřížska. 2016, roč. 15, č. 27).

 

Současný stav

V současné době je majitelem budovy kina Svět město Holešov. Provozovatelem sálu kina je Městské kulturní středisko Holešov jakožto příspěvková organizace zřizovaná městem. Program se skládá z jiné než filmové produkce, za minulý rok se v kině Svět promítal jediný film, a to Popelka 4. 12. 2015 (HOLEŠOV INFORMAČNÍ PORTÁL. Kalendář akcí - Popelka. Holešov informační portál [online]. MKS Holešov ©2013 [vid. 2016-07-20]. Dostupný z: http://www.holesov.info/akce/598-popelka/643#detail). Pár filmových projekcí promítal i New Drive Club, ale jde spíše o nárazové a nepravidelné akce. O vlastnictví budovy nedávno projevil zájem Katolický spolek Sušil, který se v rámci církevních restitucí domáhá navrácení budovy do svého vlastnictví. Budoucnost budovy je tedy momentálně nejistá, což se odráží i na postoji zastupitelstva, které se od veškerých snah o modernizaci sálu či celého objektu distancuje.